Algemene Voorwaarden

Welkom bij Salsaventura.tv!

Salsaventura.tv is een Online Instructie Video Platform die leden toegang biedt tot een groot aantal instructievideo’s op het gebied van Salsa en andere aanverwante dansen.

Salsaventura.tv wordt u aangeboden door Salsaventura BV. Voor het gebruik van onze service hebben wij deze gebruiksvoorwaarden opgesteld. Door een abonnement af te sluiten bij Salsaventura.tv gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Lidmaatschap

Het Salsaventura.tv lidmaatschap wordt maandelijks voortgezet tot het wordt beëindigd. U geeft ons, na betaling van de eerste maand toestemming om maandelijks de lidmaatschap kosten van uw rekening te incasseren voor de volgende maanden. Dit zal steeds geschieden aan het einde van de maand voor de daarop volgende maand. Indien het lidmaatschap wordt beëindigd voor de maandelijkse hernieuwingsdatum, zal geen incasso plaatsvinden. Om gebruik te kunnen maken van Salsaventura.tv dient u te beschikken over een internetaansluiting en dient er een geldige, geaccepteerde betaling plaats te vinden.

Aankoop

U heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de toegang tot één cursus of meerdere online cursussen op Salsaventura.tv te kopen zonder dat dit gekoppeld is aan een lidmaatschap. In dat geval heeft u onbeperkt toegang tot deze cursus of cursussen op Salsaventura.tv zolang het platform online zal blijven bestaan.

Account

Eventuele gegevens met betrekking tot de betaaltermijn, startdatum en opzegging kunt u vinden onder mijn account op de website.

Beëindiging lidmaatschap

Indien een betaling niet met succes kan worden afgehandeld kan de toegang worden opgeschort tot een geldige betaling heeft plaatsgevonden. U blijft verantwoordelijk voor de nog niet-geinde bedragen. Hiervoor kunnen eventueel kosten voor in rekening worden gebracht.

Opzeggen

Het lidmaatschap kan te alle tijde worden opgezegd. Na opzegging blijft het abonnement geldig tot het einde van de periode waarover betaald is. Er worden geen retourbetalingen of crediteringen gedaan. Om het lidmaatschap te beëindigen gaat u naar mijn account op de website en klik op beëindigen lidmaatschap.

Prijswijzigingen

Salsaventura.tv houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen zullen altijd pas 30 dagen ingaan na het bekendmaken van de prijswijziging.

Leeftijden

U kunt alleen lid worden van Salsaventura.tv als u een minimale leeftijd heeft van 18 jaar.

Persoonlijk gebruik

Alle content die door Salsaventura.tv wordt aangeboden zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U stemt er uitdrukkelijk mee in om de content niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Tijdens het Salsaventura.tv lidmaatschap verkrijgt u een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie om alleen via Salsaventura.tv gebruik te maken van de geboden content. U stemt ermee in om de content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via Salsaventura.tv niet te archiveren, downloaden, verveelvoudigen, distribueren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, in licentie te verstrekken, om er geen afgeleide werken van te maken, deze niet te koop aan te bieden, of te gebruiken (behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden). U stemt er tevens mee in de content bescherming van Salsaventura.tv niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Salsaventura.tv content. U stemt er tevens mee in de content niet te de compileren, aan reverse-engineering te onderwerpen of te dis assembleren; op generlei wijze code of producten in te voegen of content van Salsaventura.tv te manipuleren; of een methode voor datamining, -verzameling of -extractie te gebruiken. Bovendien stemt u ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of anderszins te versturen of over te maken dat is bedoeld om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Salsaventura.tv service te onderbreken, onmogelijk te maken of te beperken, met inbegrip van softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of -programma's. Indien er sprake is van het overtreden van voorgaande regels dan zal het lidmaatschap worden beëindigd en zo mogelijk aangifte worden gedaan bij de desbetreffende instanties.

Kwaliteit

Salsaventura BV is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de content. Dit kan sterk afhankelijk zijn van de beschikbare bandbreedte en/of snelheid van de internetverbinding. U bent zelf verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang.

Wachtwoorden en accounttoegang

Het lid dat het Salsaventura.tv account heeft aangemaakt en via wiens betalingsmethode de lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht (de Account-eigenaar) heeft toegang tot en controle over het Salsaventura.tv account. Teneinde de controle over het account te behouden, en om te voorkomen dat anderen toegang krijgen tot het account is het de Account-eigenaar niet toegestaan het wachtwoord of de gegevens van de Betalingsmethode die gekoppeld zijn aan het account (zoals de laatste vier cijfers van een creditcard of bankpas, of het e-mailadres als de Account-eigenaar PayPal gebruikt) aan anderen bekend te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van de juistheid van de informatie die aan Salsaventura.tv met betrekking tot het account is verstrekt. Wees uiterst voorzichtig met berichten waarin wordt gevraagd om creditcardgegevens of om andere accountgegevens te versturen. Het beantwoorden van dit soort e-mails kan leiden tot identiteitsdiefstal. Op de gevoelige accountgegevens altijd rechtstreeks via het Salsaventura.tv account op de website en niet door op een hyperlink in een e-mail of een andere elektronische communicatie te klikken, ook niet als deze authentiek lijkt.

Toepasselijke recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig Nederlands recht.

Van kracht blijvende bepalingen

Als een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig, vernietigbaar of niet-afdwingbaar zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen welke onverminderd van kracht blijven.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden

Salsaventura kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. U zal ten minste 30 dagen vooraf worden geïnformeerd.